Privacyverklaring voor sollicitanten Innova Group

Innova Energie B.V.;
Innova Duurzaam B.V.;
Innova Energy B.V.
NCIS B.V.
Innova Group B.V.
Sustainable Buildings B.V.

Versie: 1.3
Datum: 4 februari 2021 

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 3. Van wie verwerken wij je persoonsgegevens?
 4. Op welke wijze verzamelen wij je persoonsgegevens?
 5. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
 6. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?
 7. Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?
 8. Wat zijn de gevolgen indien jij je persoonsgegevens niet verstrekt aan ons?
 9. Aan wie verstrekken wij je persoonsgegevens?
 10. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER
 11. Jouw rechten
  11.1 Recht op inzage
  11.2 Recht op vergetelheid/wissing
  11.3 Recht op rectificatie en aanvulling
  11.4 Recht op dataportabiliteit
  11.5 Recht op beperking van de verwerking
  11.6 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  11.7 Het recht om jouw toestemming in te trekken
  11.8 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 12. De veiligheid van jouw persoonsgegevens
  12.1 Zijn mijn persoonsgegevens (be)veilig(d) bij Innova Group?
  12.2 Hoe gaat Innova Group om met datalekken? 
 13. Vragen of klachten
 14. Wijzigingen privacyverklaring1. Inleiding

Indien jij via onze bedrijfswebsite (https://www.innovaenergie.nl/werken-bij-innova/) of intern solliciteert naar een vacature van Innova Group, dan verwerken wij, NCIS B.V. (KvK-nummer: 27249178 ) en Innova Energie B.V. (KvK-nummer: 27374930), gevestigd aan de Oude Middenweg 85, 2491 AC te Den Haag samen met de met haar in de (Innova-)groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen (“groepsmaatschappijen”) persoonsgegevens van jou. Wij zijn onderdeel van Innova Group.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn het:
1. verzamelen;
2. vastleggen;
3. ordenen;
4. structureren;
5. opslaan;
6. bijwerken of wijzigen;
7. opvragen;
8. raadplegen;
9. gebruiken;
10. doorzenden;
11. verspreiden;
12. beschikbaar stellen;
13. samenbrengen;
14. met elkaar in verband brengen;
15. afschermen;
16. wissen; en
17. vernietigen van gegevens.
Het verwerken is dus een zeer ruim begrip. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect herkend kan worden. Bijvoorbeeld je achternaam en geboortedatum, maar ook – in samenhang daarmee – je salaris en functie.
Je persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en alleen gebruikt worden voor de doeleinden die in deze privacyverklaring beschreven worden. Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Door middel van deze privacyverklaring willen wij transparantie en een duidelijke en begrijpelijke uitleg bieden inzake je privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Alle groepsmaatschappijen van Innova Group handelen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Innova Energie verwerkt samen met de met haar in de (Innova-)groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen (“groepsmaatschappijen”) persoonsgegevens van jou:

1. Innova Energie B.V. (KvK-nummer: 27374930)
a. houdt zich bezig met handel in elektriciteit en gas in leidingen en levert deze aan onze klanten;
b. is verantwoordelijk voor het interne personeelsbeheer van personeelsleden met een vast dienstverband.

2. NCIS B.V. (KvK-nummer: 27249178)
a. Adviseert en ondersteunt op het gebied van informatietechnologie
b. is verantwoordelijk voor het interne personeelsbeheer van (IT)-personeelsleden met een tijdelijk dienstverband

3. Innova Duurzaam B.V. (KvK-nummer: 66220343)
a. biedt duurzame energieoplossing – op maat - aan om energie te besparen en/of het bedrijfsrendement te verbeteren;

4. Innova Energy B.V. (KvK-nummer: 34167679)
a. is verantwoordelijk voor de inkoop van gas en elektriciteit op de beurs, die vervolgens door Innova Energie B.V. wordt geleverd;

5. Sustainable Buildings B.V. (KvK-nummer: 66375096)
a. is actief op het gebied van IT development voor Big Data.

Bovenstaande groepsmaatschappijen werken in het kader van onze bedrijfsvoering onderling samen, en zijn (gelet op de doeleinden van de gegevensverwerking) gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Neem bij twijfel contact op
Indien je twijfelt over welke groepsmaatschappij(en) jouw persoonsgegevens verwerk(t)(en), neem dan contact op met ons per e-mail via hr-administratie@innovaenergie.nl.
 

3. Van wie verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die interesse tonen in de vacatures van Innova Group en/of een open sollicitatie indienen.
 

4. Op welke wijze verzamelen wij je persoonsgegevens

Wanneer jij bij Innova Group solliciteert, dan kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van jou verzameld worden door ons:

1. (online) sollicitatie;
a. via ons online sollicitatieformulier op onze bedrijfswebsite (https://www.innovaenergie.nl/werken-bij-innova/) kan jij online solliciteren bij Innova Group. In dit formulier vragen wij je persoonsgegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken en beoordelen;
b. indien jij bij Innova Group solliciteert via een vacaturebank, sociale media of andere websites, dan ontvangen wij je persoonsgegevens van de betreffende tussenpartij;
c. indien jij al in dienst bent bij ons, dan kan je ook intern solliciteren;

2. job-alerts en delen per e-mail;
a. om op de hoogte te blijven van onze nieuwe vacatures kan je een job-alert instellen. Verder is het mogelijk om een vacature per e-mail te delen.
 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:
1. voor – en achternaam;
2. voorletters en tussenvoegsels;
3. geslacht;
4. adresgegevens;
5. geboortedatum;
6. telefoonnummer (GSM);
7. e-mailadres;
8. nationaliteit;
9. graad/titel;
10. gegevens die staan vermeld op jouw curriculum vitae;
11. motivatie(brief);
12. beoordeling geschiktheid als kandidaat;
13. communicatiegegevens (bij sollicitatie via onze bedrijfswebsite https://www.innovaenergie.nl/werken-bij-innova/);
14. technische gegevens (bij sollicitatie via onze bedrijfswebsite https://www.innovaenergie.nl/werken-bij-innova/).
 

6. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. grondslag gerechtvaardigd belang:
a. voor het evalueren van en contact opnemen met geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten voor vacatures van Innova Group;
b. vóór het aangaan van een contract;
c. om je vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden;
d. om jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen;
e. om inzicht te krijgen in het gebruik van onze bedrijfswebsite en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website;

2. grondslag toestemming:
a. om jouw persoonsgegevens langer dan vier weken te bewaren zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van nieuwe passende vacatures;
b. om jou per e-mail job alerts te kunnen sturen.


7. Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je kan te allen tijde je sollicitatiegegevens wijzigen of bijwerken. Je persoonsgegevens worden na vier weken (automatisch) verwijderd (uit ons systeem), tenzij jij ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor 12 maanden te bewaren. Je kan zelf ook op elk gewenst moment je gegevens verwijderen, door in te loggen en op 'gebruiker verwijderen' te klikken. Ook kan je contact opnemen met ons via telefoonnummer 070-3016628 (tussen 08.00 en 16.30 uur) of per email via hr-administratie@innovaenergie.nl.
De voor het versturen van job-alerts benodigde gegevens bewaren we tot het moment van jouw uitschrijving.
 

8. Wat zijn de gevolgen indien jij je persoonsgegevens niet verstrekt aan ons?

De persoonsgegevens die wij van jou als sollicitant vragen, zijn noodzakelijk:
• om te voldoen aan wettelijke eisen; en/of
• voor het bepalen van je geschiktheid; en/of
• eventueel voor het aangaan van een contract met jou.
Als jij ons de gevraagde gegevens, die wij nodig hebben voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, niet verstrekt, dan heeft dit (mogelijk) invloed op de sollicitatieprocedure.
 

9. Aan wie verstrekken wij je persoonsgegevens?

Om de dienstverlening van Innova Group te optimaliseren, werkt zij samen met derde partijen, bijvoorbeeld salarisadministratiebureaus, pensioenfondsen, externe (ICT-)dienstverleners, professionele raadgevers en autoriteiten. Innova Group beschermt je (persoons)gegevens en geven derde partijen alleen toegang tot je persoonsgegevens wanneer het wettelijk verplicht is en/of wanneer dit ten goede komt aan de dienstverlening.
Voordat gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van een derde partij en je persoonsgegevens aan deze partij verstrekken, worden duidelijke afspraken gemaakt. Dit doet Innova Group – indien het wettelijk verplicht is - middels een verwerkersovereenkomst, zodat ook je uitbestede (persoons)gegevens van beveiligingswaarborgen zijn voorzien.
Wij zullen wij jou – bij een eventuele match – detacheren of in dienst laten treden bij één van de groepsmaatschappijen van Innova Group. Wij zullen dan tijdens de sollicitatieprocedure je persoonsgegevens verstrekken aan de betreffende groepsmaatschappij.
 

10. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn, dan zal Innova Group zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.
 

11. Jouw rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Deze rechten zijn hieronder uitgelegd. Wij willen je erop attenderen dat je privacy rechten niet absoluut zijn, er zijn immers altijd uitzonderingen mogelijk waardoor niet aan jouw verzoek kan worden voldaan. Als dat het geval is, dan leggen wij dat altijd aan jou uit.
Je kan een verzoek – op basis jouw privacy rechten – indienen per e-mail via hr- administratie@innovaenergie.nl. Als jij een dergelijk verzoek indient, dan kunnen wij aanvullende informatie vragen aan jou om je identiteit vast te stellen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, de gevraagde informatie aan jou verstrekken. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij informeren je hier dan binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek over.
11.1 Recht op inzage
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Op verzoek zullen wij een kopie verstrekken van deze persoonsgegevens.
11.2 Recht op vergetelheid/wissing
Je hebt het recht om te vragen jouw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende omstandigheden van toepassing is:
1. jouw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
2. wij verwerken je persoonsgegevens met je toestemming, en je trekt je toestemming weer in;
3. je maakt bezwaar tegen de gegevensverwerking;
4. de verwerking van je persoonsgegevens is in strijd met de wet;
5. je persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van een wettelijke verplichting.

11.3 Recht op rectificatie en aanvulling
Indien jij je persoonsgegevens wil wijzigen of aanvullen, dan kan je een verzoek indienen per e-mail via hr-administratie@innovaenergie.nl.

11.4 Recht op dataportabiliteit
Je kan aan ons vragen je persoonsgegevens over te dragen aan jou of een andere partij, zodat de ontvanger deze makkelijk kunt (her)gebruiken. Als voorwaarden gelden dat je persoonsgegevens:
1. door jou zijn verstrekt aan ons;
2. worden verwerkt op basis van je toestemming of de uitvoering van een overeenkomst;
3. worden verwerkt via geautomatiseerde systemen.

11.5 Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om aan ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:
1. wij verwerken mogelijk onjuiste persoonsgegevens van jou;
2. de gegevensverwerking is in strijd met de wet, maar jij wil niet dat wij je persoonsgegevens wissen;
3. je persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld door ons, maar je hebt de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
4. je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het is nog niet duidelijk of de dwingende gerechtvaardigde belangen van ons zwaarder wegen dan van jou.

11.6 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan.

11.7 Het recht om jouw toestemming in te trekken
Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde weer in te trekken. Indien wij jou een bericht versturen, dan kan jij je toestemming intrekken via de afmeldlink in het door ons verzonden bericht, of door contact met ons op te nemen.

11.8 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Je hebt in twee situaties het recht om aan ons te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Ten eerste als wij je gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kan je bezwaar maken vanwege je specifieke situatie. Dit geldt alleen als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang.
 

12. De veiligheid van jouw persoonsgegevens

12.1 Zijn mijn persoonsgegevens (be)veilig(d) bij Innova Group?
Je privacy vinden wij erg belangrijk en wij beveiligen deze met alle mogelijke middelen. Wij treffen regelmatig passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen een onrechtmatige verwerking. Al je (persoons)gegevens worden met zorgvuldigheid verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Bij Innova Group worden je persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang tot moeten hebben. Al onze medewerkers hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Naast de standaardbeveiligingsprocedures, worden technische en functionele controles uitgevoerd. Het doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen en het identificeren van mogelijke risico’s. Indien Innova Group verwerkers inschakelt, dan worden zij verplicht – via een verwerkersovereenkomst – onder meer om volgens Innova Group’s instructies en (beveiligings)standaarden om te gaan met je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens kunnen ook onderling door de groepsmaatschappijen van Innova Group worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
12.2 Hoe gaat Innova Group om met datalekken?
Onder een datalek wordt een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan, waarbij persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Een voorbeeld van een datalek is wanneer persoonsgegevens in handen zijn gevallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Innova Group doet haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Zo heeft Innova Group beleid opgesteld omtrent de handelswijze met (mogelijke) datalekken. Mocht een datalek zich onverhoopt toch voordoen, dan maakt Innova Group, met inachtneming van de AVG, zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft). Daarnaast neemt Innova Group naar aanleiding van elk datalek zowel preventieve als corrigerende maatregelen.
 

13. Vragen of klachten

Bij vragen en klachten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Specifieke informatie over het melden van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.
Ook kan je met vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Innova Group terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (“FG”), die Innova Group heeft aangesteld om toe te zien op de naleving van de AVG. Je kan je in dat geval rechtstreeks richten tot onze FG, bereikbaar via toezicht@innovaenergie.nl.
Heb je andere vragen of opmerkingen?
Je kan Innova Group bereiken op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur per e-mail via hr-administratie@innovaenergie.nl.
 

14. Wijzigingen privacyverklaring

Innova Group behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien Innova Group voornemens is om je persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan verstrekt Innova Group voorafgaand aan de verwerking je alle relevante informatie over dat andere doel via deze privacyverklaring. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. Innova Group raadt je aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Versie: 12 februari 2021